İş Veren Maaş Haczini Nasıl Uygular
7 maddede maaş haczi hakkında merak edilenler

Maaş Haczi, Cesaret ve İflas Kanununun 83. maddesine göre yapılan düzenli çalışma karşılığında kişinin işyerinden aldığı maaşın bir kısmının el konulmasıdır. Koşullar haciz lehinde değerlendirilirse, her türlü ücret, ödenek ve maaşlar, yardım ve kazançlar, nafaka, kıdem tazminatları, gelirlerin sigorta fonlarından veya temettülerden etkilendiği söylenebilir.

İş Veren Maaş Haczini Nasıl Uygular

Kişi istihdam ediliyorsa, bu durumda işveren, işverenin talebi üzerine icra dairesi tarafından işyerine gönderilen bir ihbarname ile birlikte işçinin ücretine ilişkin taahhütte bulunmak zorundadır. İşveren, ipotek bildiriminde belirtilen IBAN numarası için maaşın dörtte birini öder.

Maaş Haczi Nasıl Konulur?

İcra takibinde işçinin özel veya kamu çalışanı olması fark etmez. Ön ödeme haczinin alınabilmesi için borçlunun öncelikle borçlu adına icra takibi açması ve bu icra takibinin tamamlanması gerekir. Performans takibi tamamlandığında kişinin çalışıp çalışmadığı belirlenir.

İcra Dairesi, borcunu 90 gün içinde ödemeyen borçlulara son uyarıda bulunur ve bu süreyi 7 gün daha uzatır. Bu ek 7 gün içinde borcunu ödemeyen kişinin maaşı kesilir ve maaşının 1/4’ü ile gecikme faizi kesilir. Ancak borç nafaka nedeniyle ise haciz oranı kişinin nafaka borcuna göre değişiklik gösterecektir.

Emekli maaşına haciz gelir mi?

Aylıklar özel durumlar dışında hacizden muaftır. Emekli borçlunun geliri, emekli maaşı ve yardımları, ders kitabı borçları ve nafaka borçları hariç, hacizden muaftır. Bir emeklinin ders kitaplarına borcu olduğundan, maaşının ¼’ü (çeyrek) kaybedilebilir. Nafaka özel olduğu için kesilen nafaka miktarı aylık nafaka miktarı üzerinden hesaplanır. Yani nafaka miktarı maaşın ¼’ünü (çeyrek) aşsa dahi nafakanın tamamı kadar kesinti yapılacaktır. Ayrıca emekli borçlunun gönüllü olarak kabul etmesi halinde ücretine haciz konulabilir. Bunların dışında emekli sicil borçlusunun maaşından kesinti yapılamaz.

Maaş Haczinin Tebliği ve Cevap Süresi

Ücret Bildirimi alan işveren veya ilgili kuruluş, o kuruma bildirilen ücreti düşürme, yani maaş düşürme işlemini 7 gün içinde yapacak ve yetkili mercie bildirecektir. İşveren bu önlemi almazsa, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Hatta şirketin cevabının icra takibi dosyasına dâhil edilmesi yaklaşık 10 gün sürebilir.

Maaş Haczindeki Hak ve Alacakların Kaybedilmesi

Borçlunun mal varlığı ve üçüncü şahıslara karşı alacakları, dairenin kararı üzerine haciz ve tutanakla tamamlanır. İİK 89. Maddesi, esas olarak, haczedilmiş mülkün korunması ile ilgilidir. Borçlunun mal, mülk, hak ve alacakları, bu malın, hakkın veya alacağın haczedilmesinin gibi kayıt altına alınmasıyla yerine getirilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesi hükümleri özel olarak borçlunun malvarlığına, haklarına ve üçüncü kişilere karşı alacaklarına el konulmasına ilişkindir.

Maaş Haczindeki Hak ve Alacakların Kaybedilmesi
birden fazla maaş kesintisi yapılabilirmi

Birden Fazla Maaş Kesintisi Yapılabilir Mi?

Bir borçlunun birden fazla alacaklısı olabilir. Dolayısıyla bununla ilgili birden fazla işletim dosyası açık olacaktır. Bu durumda borçlu aleyhine icra takibi yapan alacaklılar da alacaklarını geri alacaktır. Bu, borcun niteliğine ve süresine göre değişir. Başka bir deyişle, alacaklı tarafından işverene önceden bildirilen herhangi bir haciz peşin olarak ödenecektir. Başka bir deyişle, alacağın hangi alacaklıya ait olduğunu veya icra davasını ilk etapta kimin açtığını bilmemek önemlidir. Hangi alacaklının tutuklama emrinin işverene önceden bildirildiğini bilmek önemlidir.

İşveren Maaş Kesintisini Kabul Etmezse Ne Olur?

İşçiden haciz müzekkeresi alan işveren, işçinin ücretini icra dairesine bildirmek zorundadır. Şimdi, işveren işçinin maaşının ¼’ünü kesmeli ve parayı cebri dosyalamada ibraz etmelidir. Aksi halde işveren borçlunun maaşından kesilmeyen tutardan sorumludur. Bu durumda işverene dava açılmasına gerek yoktur. Aynı zamanda, bu durumda işveren, çalışandan sorumlu olmalıdır. Çünkü işveren işçinin maaşından kesmiş, ancak icra dairesine vermemiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz